Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen opdrachtgevers en Re•Vision. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een schriftelijke overeenkomst van opdracht is laatstgenoemde bepalend.

Artikel 2: Re•Vision als opdrachtnemer
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Re•Vision. Opdrachten worden geacht niet te zijn verleend met het oog op een bepaalde persoon. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de werknemers van Re•Vision alsmede al degenen die voor Re•Vision werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens opdrachtgever en eindigt een
opdracht niet door hun ontstentenis.

Artikel 3: Duur, opzegging en wijziging van de overeenkomst
Overeenkomsten tussen Re•Vision en opdrachtgevers duren voort tot het moment waarop de daaruit voortvloeiende opdrachten volledig zijn uitgevoerd. Zowel Re•Vision als opdrachtgever is ten allen tijde bevoegd de overeenkomst van opdracht op te zeggen.
Ingeval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst van opdracht zal Re•Vision zijn ontslagen uit alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst. Dit artikel laat de werking van artikel 4 onverlet.

Artikel 4: Financiële gevolgen van tussentijdse beëindiging
Ingeval opdrachtgever, al dan niet na overleg met Re•Vision, een overeenkomst eenzijdig opzegt of niet tijdig nakomt, alsmede ingeval Re•Vision de overeenkomst eenzijdig opzegt, is Re•Vision gerechtigd alle ten behoeve van de opdracht verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief. Opdrachtgever is iedere resultaatafhankelijke provisie vergoeding die met Re•Vision is overeengekomen, tevens aan Re•Vision verschuldigd indien de totstandkoming van het met de opdracht beoogde resultaat zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst intreedt binnen een jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 5: Prijzen, betalingsvoorwaarden en bewijs administratie
Alle prijzen van door Re•Vision te verrichten diensten zijn exclusief
a) reis- en verblijfkosten binnen Nederland en België exclusief
b) omzetbelasting en eventueel andere al dan niet toekomstige belastingen,
c) kosten verbonden aan inschakeling van derden en d) buitenlandse reis- en verblijfkosten.

Opdrachtgever dient declaraties binnen veertien dagen na de declaratiedatum volledig te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, vanaf welk moment alle door Re•Vision te maken kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening zijn van opdrachtgever, waaronder inbegrepen de kosten van rechtsbijstand.
Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de niet opeisbare verplichtingen van opdrachtgever, zo die er zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn.
Ten aanzien van het vaststellen van de omvang van vorderingen strekt de administratie van Re•Vision tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 6: Hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtgevers
Indien bij de opdracht meerdere opdrachtgevers zijn betrokken, is ieder van hen hoofdelijk jegens Re•Vision mede aansprakelijk voor de (betaling)verplichtingen voortvloeiend uit de met hen gezamenlijk of met elk van hen individueel gesloten overeenkomsten.
Ingeval opdrachtgever met Re•Vision een overeenkomst voor rekening van derden aangaat, is de opdrachtgever hoofdelijk medeaansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betaling)verplichtingen.

Artikel 7: Exclusiviteit
De tussen opdrachtgever en Re•Vision gesloten overeenkomsten hebben een exclusief karakter, tenzij anders besproken. Opdrachtgever zal aan derden niet een opdracht verstrekken die Re•Vision bij het verrichten van haar werkzaamheden voor opdrachtgever kunnen hinderen.

Artikel 8: Informatievoorziening door opdrachtgever
Opdrachtgever dient Re•Vision bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht en gedurende de looptijd van de opdracht, uit eigen beweging of op verzoek tijdig en volledig te informeren over alle feiten en omstandigheden die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor het, ook jegens derden, tijdig en correct uitvoeren van de opdracht.

Artikel 9: Tijdsplanning
Termijnen, tijdsplanningen en dergelijke die Re•Vision en opdrachtgever overeenkomen voor de door Re•Vision te verrichten werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk onder verwijzing naar dit artikel anders is overeengekomen, indicatief en afhankelijk van de omstandigheden. Indien, door welke oorzaak dan ook, een termijn of tijdsplanning voor werkzaamheden door Re•Vision niet wordt gehaald zal opdrachtgever een nieuwe termijn met Re•Vision overeenkomen.

Artikel 10: Samenstelling adviesteam
Re•Vision is vrij te bepalen wie van haar medewerkers met de uitvoering van de opdracht zullen worden belast (het “adviesteam”). Indien naar het oordeel van Re•Vision de omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Re•Vision gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het adviesteam. Een wijziging zal zoveel mogelijk eerst na overleg met de opdrachtgever worden doorgevoerd.

Artikel 11: Overname van werknemers
Opdrachtgever zal vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst met Re•Vision tot een jaar na de beëindiging ervan geen werknemers van Re•Vision of door haar ingeschakelde derden in dienst nemen dan wel op andere wijze werkzaamheden laten verrichten, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid, geheimhouding en communicatie
Bij aanvaarding en uitvoering van opdrachten zullen Re•Vision en opdrachtgever:
a) de opdracht, de betrokkenheid van Re•Vision de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en geheimhouden, voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet;
b) de uitgebrachte adviezen, notities, rapporten en dergelijke niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter kennis brengen respectievelijk ter inzage geven dan wel daarover mededelingen doen en/of daarvan gebruikmaken.
Alle zendingen aan of door Re•Vision alsmede gebruik van telefoon, telefax, telex en andere communicatiemiddelen of informatiedragers vindt plaats voor risico van opdrachtgever.

Artikel 13: Inspanningsverbintenis
Re•Vision zal naar beste vermogen binnen de grenzen van het redelijke – daarbij mede in acht genomen de aard van de opdracht, de afspraken die partijen dienaangaande hebben gemaakt en de omstandigheden van het geval – trachten dat de opdracht volledig en tijdig wordt uitgevoerd. Re•Vision garandeert niet dat de aan haar verstrekte opdracht zal worden of zal kunnen worden uitgevoerd.
De uitvoering van de aan Re•Vision verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.
Derden kunnen aan de uitvoering van de door Re•Vision voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
Re•Vision is niet aansprakelijk tenzij ingeval van opzet of grove schuld van haarzelf of haar werknemers.

Artikel 15: Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Re•Vision, haar aandeelhouders, directie, werknemers en adviseurs voor (i) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken uit hoofde of op grond van minnelijke regelingen en rechterlijke of arbitrale uitspraken en (ii) alle kosten welke verband houden met aanspraken genoemd onder (i) – waaronder begrepen kosten van onderzoek en zonder inkorting de
feitelijke kosten van rechtsbijstand, een en ander voor zover deze aanspraken en kosten direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit handelingen die door of zijdens Re•Vision zijn verricht in het kader van het uitvoeren van een opdracht of een tussen Re•Vision en opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens zulks het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Re•Vision.
In geval van een aanspraak door een derde als voornoemd zal de opdrachtgever (a) voldoen aan elk redelijk verzoek van Re•Vision om door opdrachtgever of diens werknemers te worden bijgestaan en (b) voldoen aan elk redelijk verzoek van Re•Vision tot het verschaffen van informatie die dienstbaar kan zijn aan het door Re•Vision tegen de aanspraken voeren van verweer. Opdrachtgever zal voorts geen handelingen verrichten of
toestaan welke nadelig kunnen zijn voor de positie van Re•Vision, tenzij Re•Vision schriftelijk vooraf met het verrichten of toestaan van die handelingen heeft ingestemd.

Artikel 16: Inschakeling van derden
Re•Vision is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden, mits de kosten hiervan passen binnen de overeengekomen begroting en deze derden instaan voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in artikel 12 die direct of via Re•Vision van opdrachtgever is verkregen. Re•Vision zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid betrachten.
Re•Vision is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden.

Artikel 17: Niet-uitoefening van bevoegdheden
Het niet- of niet-onmiddellijk uitoefenen van enige bevoegdheid welke aan Re•Vision toekomt tegenover een opdrachtgever of tegenover degene(n) die naast opdrachtgever voor de nakoming van diens verbintenissen tegenover Re•Vision hoofdelijk zijn, mag niet worden opgevat als het prijsgeven van enig recht door Re•Vision.

Artikel 18: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ingeval opdrachtgever aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij verplicht, ongeacht inschrijving in de openbare registers, een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk aan Re•Vision mede te delen. Bij gebreke van zodanige mededeling kan die wijziging niet aan Re•Vision worden tegengeworpen.

Artikel 19: Rechtskeuze en forum
De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Re•Vision zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in Den Bosch.